Mercator Spletna trgovina

Nagradne igre

Nagradna igra MS Powerbank, 7. 8. 2023 - 20. 8. 2023
Splošni pogoji in pravila za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »MS Powerbank«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom »MS Powerbank« (v nadaljevanju igra) organizira in izvaja Mercator d.o.o., matična številka: 5300231000, s sedežem na naslovu Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 45884595, e-mail: info@mercator.si (v nadaljevanju organizator).

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija izdelkov za šolo v Mercator Spletni trgovini https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#promotion=sola_nagradna_igra.

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

3.1 Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

3.2 V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Mercator d.o.o., ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

3.3 Za sodelovanje v igri mora vsak posameznik opraviti spletni nakup izdelkov za šolo v vrednosti vsaj 10 EUR v Mercator Spletni trgovini: https://trgovina.mercator.si/market/brskaj#promotion=sola_nagradna_igra.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od 4. 8. 2023 do 20. 8. 2023.

Vsi posamezniki, ki bodo med 4. 8. 2023 in 20. 8. 2023 opravili spletni nakup, ki bo vključeval nakup izdelkov za šolo v vrednosti vsaj 10 EUR v Mercator Spletni trgovini (https://trgovina.mercator.si/market) bodo samodejno uvrščeni v žreb za 19x MS powerbank L300.

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi splošnimi pogoji in pravili za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri ter Politiko varstva osebnih podatkov za nagradno igro »Mercator spletna trgovina« ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta splošna pravila in pogoji za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 19x MS powerbank L300.

Pri podelitvi nagrad se upoštevajo vsi posamezniki, ki so v določenem terminu (točka 4) opravili spletni nakup izdelkov za šolo v vrednosti vsaj 10 EUR.

7. ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Žrebanje bo 21. 8. 2023. Organizator bo nagrajence o izidu žrebanja telefonsko obvestil do 22. 8. 2023.

Vsa žrebanja se bodo izvedla na sedežu organizatorja in ne bodo javna. Žrebanja bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izid žrebanj bo naključen.

Zapisniki o žrebanju bodo vsebovali naslednje podatke:

  • datum, ura in kraj žrebanja,
  • člani komisije,
  • odločitve komisije,
  • izžrebanci oz. nagrajenci,
  • ura zaključka žrebanja.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Komisija bo nadzirala izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.mercator.si in sicer po posameznih žrebanjih od 22. 8. 2023 naprej.

8. PREVZEM NAGRADE

Ko organizator preko telefona pokliče nagrajenca, mu mora nagrajenec sporočiti katero uporabniško ime uporablja v Mercator Spletni trgovini.

Organizator bo vsem nagrajencem naložil dobroimetje v vrednosti nagrade v roku 3 delovnih dni od prejema zahtevanih podatkov.

Nagrajenci, katerih vrednost nagrade presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju sporočiti tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko.

V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli.

Organizator bo od dobitka nagrade, ki presega vrednost 42,00 EUR, za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih ali napačnih osebnih podatkov ali napačnega uporabniškega imena. Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

9. PRAVICE V ZVEZI S KORIŠČENJEM IN UPORABO NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v višjih zneskih od tistih, ki so navedene v teh pravilih.

10. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje in pravila nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

11. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
  • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani MERCATOR, Mercator Spletne trgovine, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov za nagradno igro »Mercator spletna trgovina« in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

13. DRUGE DOLOČBE

S sodelovanjem v igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh splošnih pogojev in pravil.

Organizator izjavlja, da igro organizira organizator, ter da igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v igri, se predložijo organizatorju.

Če ni v teh splošnih pogojih in pravilih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške z nakazilom dobroimetja v Mercator Spletni trgovini krije organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.mercator.si/aktualno/nagradne-igre, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran gre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem organizatorja.

V primerih, ki jih ti splošni pogoji in pravila ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

V Ljubljani, 3. 8. 2023                                                 

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.o.o.

Nagradna igra AVE: 8.6.-30.8.2023

Izdelke, ki vam lahko prinesejo zmago najdete TUKAJ.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »LETO NAKUPOV NA NAŠ RAČUN « - ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »LETO NAKUPOV NA NAŠ RAČUN«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke AVE.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5458897000, davčna številka: SI36314692 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik storitve je družba SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 8. 6. 2023 od 00:00 ure do 30. 8. 2023 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah Mercator in v spletni trgovini na področju Republike Slovenije.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.ave.si  na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik«

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«):

1. korak: udeleženec v obdobju od 8. 6.2023 do 30. 8. 2023 v okviru enega nakupa kupi dva (2) izdelka pakiranega svežega mesa AVE v eni od prodajaln Mercator in v spletni trgovini na področju Republike Slovenije in za njihov nakup shrani račun;

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo AVE in številko računa (primer: AVE XXXXX XX XXXXXX)

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje AVE in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom  »Moj najljubši piknik« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«).  Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najljubši piknik« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. Prav tako zgodba ne sme biti napisala s pomočjo umetne inteligence. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Število sodelovanj (posredovana zgodba) v nagradni igri je omejeno na 1x na dan, vsakič z različno zgodbo.

V primeru, da organizator v posameznem primeru ugotovi zlorabo pri načinu sodelovanja v nagradni igri, bo organizator take sodelujoče izločil iz sodelovanja v nagradni igri.

Izjava o avtorskem delu:

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila ali poslana zgodba, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

5. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

Glavna nagrada:

• 1x Pika kartico v vrednosti 15.000 evrov in 15.000 pik

Mesečne nagrade:

• 3x piknik za 20 oseb  (v vrednosti 300 EUR)

Tedenske nagrade:

• 12 x 100 EUR na darilni kartici Mercator

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 12 tedenskih žrebanj in se vsak teden podeli 100 EUR na darilni kartici Mercator.

Mesečne nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 3 mesečna žrebanj in se vsak mesec podeli 1x piknik za 20 oseb 

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden in vsak mesec v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Tedenska in mesečna žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o..

Žrebanje tedenskih nagrad  Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo

15.06.2023 od 8.6. do 14.6.2023 do 23:59

22.06.2023 od 15.6. do 21.6.2023 do 23:59

29.06.2023 od 22.6. do 28.6.2023 do 23:59

6.07.2023 od 29.6. do 5.7.2023 do 23:59

13.07.2023 od 6.7. do 12.7.2023 do 23:59

20.07.2023 od 13.7. do 19.7.2023 do 23:59

27.07.2023 od 20.7. do 26.7.2023 do 23:59

3.08.2023 od 27.7. do 2.8.2023 do 23:59

10.08.2023 od 3.8 do 9.8.2023 do 23:59

17.08.2023 od 10.8. do 16.8.2023 do 23:59

24.08.2023 od 17.8. do 23.8.2023 do 23:59

4.09.2023 od 24.8. do 30.8.2023 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljen 1x 100 EUR na darilni kartici Mercator.

Žrebanje mesečnih nagrad  Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo

3.07.2023 od 8.6. do 30.6.2023 do 23.59

1.08.2023 od 1.7. do 31.7.2023 do 23:59

4.09.2023 od 1.8. do 30.8.2023 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljen 1x piknik za 20 oseb.

Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za tedensko ali mesečno nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 8.6 do 30.8.2023 do 23:59 s poslanim SMS ali s poslano zgodbo »Moj najljubši piknik« bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Pika kartico v vrednosti 15.000 evrov in 15.000 pik.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 16 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Žrebanje za tedenske nagrade in mesečnih nagrad bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o. na zgoraj navedene datume.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo, dne 4.9.2023. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 2-članska komisija, ki bo sestavljena iz dveh predstavnikov podjetja SEDEM d.o.o.. 2 – članska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.ave.si , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo ali  na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. 

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

8. Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

- ime in priimek,

- naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup 2 izdelkov pakiranega svežega mesa AVE v eni od prodajaln Mercator ali v spletni trgovini in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz  ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: » Nagradna igra AVE«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji in četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh izvajalec nagradne igre Sedem d.o.o., ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na sogovornike navedene v točki 12 zadevnih pogojev sodelovanja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Mobilna SMS skupnost AVE

S sodelovanjem v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom (A) je uporabnik včlanjen v brezplačno SMS skupnost AVE, kar pomeni, da prejema obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih, ipd. Uporabnik te storitve prejme največ 2 SMS sporočili mesečno s koristno informacijo.

Vsak član se iz SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino: ˝ AVE STOP˝ in se tako odjavi iz skupine AVE. SMS sporočila iz SMS skupnosti AVE (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna. Odjava iz SMS kluba ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.  

Vsa SMS sporočila, ki jih pošlje uporabnik, se obračunavajo po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja.

12. Kontakt

Organizator:

Panvita MIR d.d.

Ljutomerska cesta 28a

9250 Gornja Radgona

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

Ljubljanska cesta 13b

1236 Trzin

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.ave.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.ave.si .

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

x white logo

Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke, ki so nujni za delovanje spletnega mesta (zahtevani piškotki), za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje (piškotki za spremljanje statistike) in piškotke za oglaševanje (piškotki za trženje). Če se strinjate z namestitvijo vseh navedenih piškotkov, kliknite »Dovolim vse in zapri«, sicer pa dovoljenja lahko vedno uredite v »Nastavitvah piškotkov«. V primeru, da ne opravite izbire, bodo naloženi zahtevani piškotki.

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.


Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.


Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Uporabljajo jih oglaševalci, da vam prikazujejo oglase, ki so ustreznejši in zanimivejši za vas.

Vaše nastavitve so bile shranjene